Обади се
+0711/50595420
0Item(s)

Нямате продукти в кошницата.

Product was successfully added to your shopping cart.
Условия за ползване 1 Обхват Следните условия се прилагат за всички оферти, направени от нас и между купувача и нас договори за доставка на стоки. Те се прилагат и за всички бъдещи бизнес отношения, дори ако те не са изрично договорено отново. Отклоняващи се условия на купувача, ние не изрично признават, не са задължителни за нас, дори и да не са изрично им противоречат. Следните политики продажби да се прилагат дори и ако ние носим са наясно с противоречащи си или се отклонява условията на купувача, на купувача, за безусловно. В договорите са всички споразумения, постигнати между купувача и нас, за да изпълни договорите за продажба, посочени в писмена форма. 2 Оферта и Заключение Заповед на купувач, който трябва да бъде квалифициран като предложение за сключване на договор за покупка, можем да приемем рамките на две седмици, като изпрати потвърждение на поръчката или с доставка на поръчаните продукти, в рамките на същия период. Нашите предложения са необвързващи, освен ако не сме изрично посочени като задължителна. 3 Цени Цените са нетни цени и са, с изключение на случаите, посочени в евро на килограм или на бройка или опаковъчна единица. Опаковката не е екстра, освен ако купувачът не желае всички опаковки. Товарни разходи се поемат от купувача. В цените на данъка върху добавената стойност при законен лихвен процент. Ние си запазваме правото да начисли цени, валидни в деня на списъка изпращане цена. Що се отнася до цел да не се извършва в рамките на търговската търговия, ние сме длъжни да цената на офертата, когато доставка след поръчка се извършва в рамките на четири месеца от подписване на договора. 4 Условия за плащане Нашите фактури са дължими при получаване на фактура без приспадане. Плащанията се извършват на всяка от сметките на нашите фактури. Нашите представители могат да събират при представяне от нас подписано пълномощно за събиране на дългове. Приемането на менителници или чекове са приети като платежно средство, но без никаква отговорност за своевременното, правилното представяне и протест. Всички еднократни такси ще се поемат от купувача. Както плащане обменят и проверете осребряване след. Ако купувачът просрочията на плащане, законовите разпоредби, които в момента лихвите за забава от 8 процентни пункта се дължат на основния лихвен процент на Европейската централна банка, са от гледна точка на интерес. Ако купувачът е в забава на плащане или за нейното финансово състояние се е влошило значително след сключването, всички наши претенции от делови отношения, дори и в случай на отлагане, за незабавно плащане ще се дължи. А преди това непознат за нас, купувачът ще получи доставката предварително или наложен платеж. Купувачът има право да се компенсира, дори ако оплаквания или насрещни са валидни, само ако са законно установени насрещни искове, признати от нас или са неоспорими. За да упражнява право на задържане, купувачът има право само ако си насрещен иск се основава на същото договорно отношение. Нашите банкови данни: Volksbank Stuttgart Сметка: 97553000 BLZ: 600 901 00 5 5 Прехвърляне на риска Tоварене и транспорт доставка застрахован риск на купувача. Ние приемаме транспорт и всички други опаковки съгласно Наредбата не се връща, с изключение на палети. Купувачът е отговорен за обезвреждането на опаковките за своя сметка. Ако превозът се забави по искане или по вина на купувача, ние имаме право да складира стоките за сметка и на риск на купувача. В този случай, на дисплея на стоките са готови за изпращане. 6 Запазване на собственост До всички искове, включително всички балансови вземания от разплащателна сметка, която имаме срещу купувача сега или в бъдеще, доставените стоки (Запазено стоки) остават наша собственост. В случай на неизпълнение на договора от страна на купувача (например закъснение), ние имаме чрез определяне на разумен срок, правото да си върне запазените стоки. Ако вземем обратно запазените стоки, това представлява отказ от договора Дар. Да се възползваме от резервираните стоки, това е отказ от договора. Имаме право да продава стоките след оттеглянето. След приспадане на разумна сума за разходите, приходите от сумите, дължими от купувача, се признава. Купувачът трябва да се справят с товари с грижи и да се застрахова за своя сметка срещу огън, вода и кражба на възстановителната стойност. Купувачът има право да препродаде резервираните стоки правилно в бизнеса и / или ползване, стига да не е в забава. Особените залози или задачи не са разрешени. The от препродажба или друга законна причина (застраховане, гражданска отговорност) по отношение на запазените стоки (включително всички балансови вземания от текущата сметка) купувачът вече сега задава изцяло за нас, ние се приеме задачата да. Ние разреши купувач за събиране на вземания, възложени ни за сметка на свое име. Разрешението може да бъде оттеглено по всяко време, ако купувачът не изпълни задълженията си за плащане. За прехвърляне на това вземане, купувачът също не е разрешен за целите на събирането на вземания чрез факторинг, освен ако не е в същото време се предвижда задължението на фактор, толкова дълго, колкото да предизвика внимание в размера на вземането, директно до нас, тъй като все още изисквания на Ние се обявяваме срещу кредитора. Всяка обработка или трансформация на стоките от страна на купувача ще се извърши във всички случаи за нас. Ако запазените стоки са обработени с други продукти, които не принадлежат на нас, ние придобиваме съсобственост на нов продукт в размер на стойността на резервираните стоки (окончателна фактура сума включително ДДС) на други преработени продукти по време на обработката. Същото се отнася и за запазените стоки, получени от преработката на нов елемент. В случай на неразделима смес от резервираните стоки с други стоки, които не принадлежат към нас, ние придобиваме съсобственост на нов продукт в размер на стойността на резервираните стоки (окончателна фактура сума включително ДДС) на други преработени продукти по време на смесване. Е задължение на купувача, за да се покаже в резултат на смесването на основния елемент, купувачът е и ние сме съгласни, че купувачът пропорционална съсобственост с нас по този въпрос, ние се прехвърля. Това произхожда от едноличен или съвместен нашата стража на нещо от купувачи за нас. Ако трети лица в резервираният от стоки, особено изземване, купувачът ще посочват собствеността ни и да ни информира веднага, така че да могат да упражняват нашите права на собственост. Ако третото лице не е в състояние да ни обезщети за разходите, произтичащи от съдебни или извънсъдебни разноски носи отговорност за купувача. Ние сме задължени да освобождава гаранциите, дължащи се на нас, доколкото реализуема стойност на нашите ценни книжа надвишава обезпечените вземания с повече от 20%. Задължение на нас, за да изберете ценните книжа да бъдат освободени. 7 Гаранция Гаранционни претенции от страна на купувача е налице, само ако купувачът е изпълнил задължението си в съответствие с § 377 инспекция HGB и жалба. Жалбата трябва да бъде направено в рамките на разумен срок (за предпочитане в рамките на три дни) след получаване на стоката в писмен вид право. От страна на регулаторните агенции трябва да се направи извадка, купувачът е длъжен да ни предоставят директни официални контролни проби. Освен ако не е неизправност или дефект на стоката, ще бъдем до изключване на правото на купувача да развали договора или намаляване на покупната цена (намаление) за допълнителна работа, освен ако не сме на базата на нормативни актове във връзка с отказа последващо изпълнение, имат право. Купувачът трябва да ни предостави разумен срок. Лекарството може да се направи чрез отстраняване на дефекта или доставка на нови стоки на купувача. Носим в случай на отстраняването на дефекта необходимите разходи, освен ако не се увеличават, тъй като предметът е на място, различно от мястото на изпълнение. Гаранция твърди, поради липса на купувачи може да се твърди, когато лечението е неуспешно. Ние не носим отговорност за обезщетение за преки или косвени щети, до степента, позволена от закона. Гаранционни претенции и щети от купувача поради липса изтича една година от датата на доставката. Това не е вярно, че сме се търгуват нашите законни представители или нашите делегираните средства умишлено или поради груба небрежност. В случай на повреда или загуба на тегло на стоката по време на транспорта, купувачът трябва да има установено законно от съответната транспортна фирма, съгласно законовите разпоредби на състоянието на стоките и да предявява претенции за обезщетение срещу доставката компанията. 8 Идентификация Преди стоките се предлагат за продажба на крайния потребител, купувачът трябва да разграничи стоките в съответствие със законовите разпоредби. 9 Изпълнение и юрисдикция Място на изпълнение и юрисдикция за доставки и плащания (включително чекове и сметки) и всичко между нас и купувача спорове, възникващи между нас и покупка сключени договори седалището ни е 70327 Stuttgart, Langwiesenweg 30 Въпреки това, ние имаме право да предяви иск срещу купувача в жилището му и / или бизнес. Отношенията между страните се уреждат изключително от законите, приложими във Федерална република Германия. Прилагането на Единния закон за международната пр