Product was successfully added to your shopping cart.

Условия за ползване

1 Обхват

Следните условия за продажба се прилагат за всички наши оферти и за всички договори, сключени между купувача и нас за доставка на стоки, сключени между купувача и нас за доставка на стоки.Те се прилагат и за всички бъдещи бизнес отношения, дори ако те не са изрично договорено отново. Всякакви отклоняващи се условия на купувача, които не сме признали изрично, не са задължителни за нас, дори ако не сме възразили изрично срещу тях. Следните условия за продажба се прилагат и ако изпълним поръчката на купувача без резерви, знаейки за противоречащи или отклоняващи се условия на купувача. Всички споразумения, сключени между нас и купувача за изпълнение на договорите за продажба, се записват в писмен вид в договорите.

2 Оферта и Заключение

Можем да приемем поръчката на купувача, която трябва да се квалифицира като предложение за сключване на договор за продажба, в рамките на две седмици, като изпратим потвърждение на поръчката или като изпратим поръчаните продукти в рамките на същия период. Нашите оферти могат да се променят без предизвестие и не са обвързващи, освен ако не сме ги определили изрично като задължителни.

3 Цени

Цените са брутни, посочени в евро на килограм или на бройка или опаковъчна единица. Опаковката не се таксува отделно, освен ако купувачът не поиска специална опаковка. Товарни разходи се поемат от купувача. Към цените се добавя данък добавена стойност по съответната законова ставка. Запазваме си правото да начисляваме цени по ценовата листа, валидни в деня на изпращане. Доколкото поръчката не е направена в хода на търговска дейност, ние сме обвързани с посочените цени, ако доставката трябва да бъде извършена в рамките на четири месеца от сключването на договора след направата на поръчката.

4 Условия за плащане

Нашите фактури се заплащат в брутен размер без приспадане при получаване на фактурата. дължими плащания. Плащанията трябва да се извършват по една от сметките посочени в нашите фактури. Нашите представители могат да събират при представяне от нас подписано пълномощно за събиране на дългове. Всички направени разходи се поемат от купувача. Менителниците и чековете се считат за плащане само след като са били изпълнени. Ако купувачът просрочи плащането, се прилагат законовите разпоредби по отношение на лихвите за просрочие. Прилагат се законовите разпоредби, според които понастоящем се дължи лихва за забава в размер на 8 процентни пункта над основния лихвен процент на Европейската централна банка. Ако купувачът просрочи плащане или ако финансовото му състояние се влоши значително след сключването на договора, всички наши вземания, произтичащи от бизнес отношенията, дори в случай на отсрочка, стават изискуеми за незабавно плащане.

Нашите банкови данни: Volksbank am Württemberg eG Сметка: 97553000 BLZ: 600 901 00 5

5 Прехвърляне на риска Tоварене и транспорт

Товаренето и изпращането/доставката са застраховани на риск на купувача. Не приемаме обратно транспортни опаковки и всички други опаковки в съответствие с Наредбата за опаковките, с изключение на палети. Купувачът е отговорен за изхвърлянето на опаковката за своя сметка. Ако доставката се забави по искане или по вина на Купувача, ние имаме право да съхраняваме стоките за сметка и на риск на Купувача. В този случай уведомлението за готовност за изпращане се приравнява на неизпълнение на задълженията за плащане от страна на купувача.

6 Гаранция

Претенции за дефекти от страна на купувача съществуват само ако купувачът е изпълнил надлежно задълженията си да провери и да уведоми за дефектите.Жалбата трябва да бъде подадена в писмен вид със снимков материал в разумен срок (по възможност в рамките на три дни) след получаването на стоките. Ако регулаторните органи вземат проби, купувачът е длъжен незабавно да ни изпрати официални контрапроби.Доколкото сме отговорни за дефект на стоките, имаме право да се откажем от договора или да намалим покупната цена (намаление), освен ако нямаме право да откажем последващо изпълнение въз основа на законови разпоредби. Купувачът трябва да ни предостави разумен срок за последващо изпълнение. Последващото изпълнение може да бъде извършено, по избор на Купувача, чрез отстраняване на дефекта или чрез доставка на нови стоки. В случай на отстраняване на дефекта ние поемаме необходимите разходи, доколкото те не са увеличени поради това, че предметът на договора се намира на място, различно от мястото на изпълнение. Купувачът може да предяви гаранционни претенции за дефекта само ако последващото изпълнение е било неуспешно. Ние не носим отговорност за обезщетение за преки или косвени вреди, доколкото това е позволено от закона. Гаранционните искове и исковете за обезщетение на купувача за вреди, причинени от дефект, се погасяват по давност една година след доставката на стоките. Това не се прилага в случай, че ние, нашите законни представители или нашите пълномощници са действали умишлено или при груба небрежност. В случай на повреда или загуба на тегло на стоките по време на транспортирането, купувачът трябва да поиска състоянието на стоките да бъде установено от съответната транспортна компания в съответствие със законовите разпоредби и да предяви всички претенции за обезщетение към транспортната компания.

7 Изпълнение и юрисдикция Мястото на изпълнение и юрисдикцията за доставките и плащанията (включително действия по чекове и сметки), както и за всички спорове, възникнали между нас и Купувача от договорите за покупка, сключени между нас и Купувача, е нашето седалище на адрес 70327 Щутгарт, Langwiesenweg 30. Въпреки това, ние имаме право да предяви иск срещу купувача в жилището му и / или бизнес. Отношенията между страните се уреждат изключително от законите, приложими във Федерална република Германия. Прилагането на Единния закон за международна продажба на стоки е изключено.