Product was successfully added to your shopping cart.

Условия за ползване

1 Обхват

1.1 Ние сме Balkan Feinkost - 70327 Stuttgart, Langwiesenweg 30 (наричано по-долу "Balkan Feinkost"). Можете да се свържете с нас на телефон 0176 / 7068 47 13, от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа, или по електронна поща на адрес Balkan.Feinkost.2023@gmail.com.

1.2 Вашите поръчки в нашия онлайн магазин се подчиняват изключително на следните Общи условия на dm във версията, актуална към момента на поръчката. Общите условия, които се отклоняват от следните разпоредби, не се прилагат.

1.3 Покупката в нашия онлайн магазин е възможна от 18-годишна възраст. Нашите оферти са насочени към клиенти в Германия, предоставяме офертите си на клиенти с местоживеене или местопребиваване на територията на ЕИП поради Регламента на ЕС относно геоблокирането (Регламент (ЕС) 2018/302) при същите условия; същото важи и за клиенти с местоживеене или местопребиваване на територията на Швейцария.

1.4 Нашите оферти са адресирани до потребители по смисъла на § 13 от BGB. Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка с цел, която не е предимно търговска или самостоятелна. Индикация за това са например поръчките на количества, по-големи от обичайните за домакинството (разпределени и в няколко поръчки, които чрез заобикаляне на правилата надхвърлят тези количества общо). Ние отхвърляме тези поръчки. По-нататък те ще бъдат наричани "клиенти"/"частни клиенти" или "потребители".

1.5 Освен това продаваме и на предприемачи, т.е. физическо или юридическо лице или съдружие с юридическа правоспособност, което действа в рамките на своята търговска или независима професионална дейност при сключване на правна сделка (§ 14 от BGB). За предприемачите настоящите ОУ се прилагат и при частично отклоняващи се условия, към които е направено отделно позоваване. По-нататък те се наричат "бизнес клиенти".

1.6 Езикът е немски и български.

2 Поръчка

2.1 Всички артикули, отбелязани като "налични", могат да бъдат поставени в собствената кошница за пазаруване на клиента, като кликнете върху символа на кошницата за пазаруване. Веднага след като клиентът реши да закупи, процесът на поръчка може да бъде стартиран чрез щракване върху бутона "Checkout" (Поръчка) в кошницата.

2.2 За да се завърши поръчката, се щраква върху бутона "Купи сега". По този начин клиентът прави обвързваща оферта за закупуване на стоките в собствената си кошница за пазаруване. С приключването на поръчката клиентът приема валидността на нашите ОУ за поръчката. Преди този момент стоките в кошницата за пазаруване могат да бъдат преглеждани и променяни. От този момент нататък, за съжаление, вече не е възможно да се променя поръчката или данните.

2.3 След завършване на поръчката клиентът автоматично се информира по електронна поща, че поръчката е получена от нас. В това електронно писмо данните за поръчката ще бъдат изброени отново. Това електронно писмо не представлява обвързващо приемане на подадената от клиента оферта. Обвързващо приемане настъпва само с отделен имейл, с който потвърждаваме изпращането на стоките на клиента. Клиентът ще получи този потвърждаващ имейл в рамките на до три работни дни. Ако след изпращането на офертата на клиента се наложи да установим, че поръчаните стоки не могат да бъдат предоставени (поради отклоняваща се междувременно наличност на стоки в магазина или превишаване на обичайните за домакинството количества и т.н.), може да бъдат заменени с други, след потвърждението на клиентът.

2.4 За частните клиенти важи следното: Частните клиенти имат възможност да си създадат клиентски акаунт, за да направят всички следващи поръчки още по-удобни. За тази цел клиентът трябва да предостави своето име, адрес на електронна поща и парола. Паролата трябва да бъде третирана като конфиденциална и да не се предава на трети лица. Възможно е обаче да поръчате и като гост. В този случай данните ще бъдат използвани само в контекста на поръчката.

2.5 Данните за поръчката ще бъдат съхранявани от нас до пълното обработване на поръчката (също и за целите на разглеждане на запитвания от страна на клиента относно поръчката), след което ще бъдат архивирани за съхранение в съответствие с данъчното и търговското законодателство. Ако документите, свързани с поръчката, бъдат изгубени, можете да се свържете с нас по електронна поща/телефон. С удоволствие ще изпратим на клиента копие от данните за поръчката.

2.6 Няма минимална стойност на поръчката, когато поръчвате в malincho.de.

3 Доставка

3.1 Доставката се извършва до всички страни в ЕС и Обединеното кралство. Таксата на доставката е фиксирана САМО в Германия. За всички останали страни се доплаща доставка, спрямо размера и тежестта на пакета.

3.2.Доставката може да бъде извършена само до домашен адрес, като се изключват пунктове за доставка на пратки и други подобни места.

3.3 Времето за доставка до адреса на фактурата/адреса на желанието (без експресна доставка) е приблизително 2-5 работни дни.

3.4 Периодът на доставка започва да тече от: 1: -при авансово плащане - след като заплатената сума е видима в банковата ни сметка. -в случай на покупка по сметка, кредитна карта (Mastercard, Visa), незабавен превод, PayPal, в деня след сключването на договора.

3.5 Срокът за доставка приключва с изтичането на последния ден от посочения срок за доставка. Ако последният ден се падне в събота, неделя или официален празник, признат от държавата в мястото на доставка, на мястото на този ден се поставя следващият работен ден. В случай на забавяне на доставката клиентът се информира незабавно.

3.6 Могат да се избират само налични продукти. Ако след изпращането на офертата на клиента се окаже, че няма повече налични екземпляри от поръчания продукт, ние ще информираме клиента за това при потвърждаване на изпращането. Ако не са поръчани допълнителни продукти, поръчката ще бъде анулирана. Ако са поръчани допълнителни продукти, на клиента ще бъдат изпратени наличните продукти. Всички плащания, които клиентът вече е направил по отношение на недоставения продукт, ще бъдат възстановени незабавно.

4 Цени

4.1Цените са брутни, посочени в евро на килограм или на бройка или опаковъчна единица.

4.2Опаковката не се таксува отделно, освен ако купувачът не поиска специална опаковка. Товарни разходи се поемат от купувача.

4.3 Всички цени са с включен приложимия законоустановен данък върху добавената стойност. Те могат да се различават от цените, които се начисляват по същото време в нашите магазини. Определяща е цената, посочена при подаване на поръчката.

4.4 Разходите за доставка отпадат за поръчки със стойност на стоката 59 EUR или повече до адрес за доставка в Германия.

4.5 Ако поръчката бъде анулирана преди да бъде изпратена, ние ще възстановим всички платени разходи за доставка.

4.6 Връщането на пратката не е безплатно.

5 Условия за плащане

Нашите фактури се заплащат в брутен размер без приспадане при получаване на фактурата. дължими плащания. Плащанията трябва да се извършват по една от сметките посочени в нашите фактури. Нашите представители могат да събират при представяне от нас подписано пълномощно за събиране на дългове. Всички направени разходи се поемат от купувача. Менителниците и чековете се считат за плащане само след като са били изпълнени. Ако купувачът просрочи плащането, се прилагат законовите разпоредби по отношение на лихвите за просрочие. Прилагат се законовите разпоредби, според които понастоящем се дължи лихва за забава в размер на 8 процентни пункта над основния лихвен процент на Европейската централна банка. Ако купувачът просрочи плащане или ако финансовото му състояние се влоши значително след сключването на договора, всички наши вземания, произтичащи от бизнес отношенията, дори в случай на отсрочка, стават изискуеми за незабавно плащане.

Нашите банкови данни: Volksbank am Württemberg eG Сметка: 97553000 BLZ: 600 901 00 5

6 Прехвърляне на риска Tоварене и транспорт

Товаренето и изпращането/доставката са застраховани на риск на купувача. Не приемаме обратно транспортни опаковки и всички други опаковки в съответствие с Наредбата за опаковките, с изключение на палети. Купувачът е отговорен за изхвърлянето на опаковката за своя сметка. Ако доставката се забави по искане или по вина на Купувача, ние имаме право да съхраняваме стоките за сметка и на риск на Купувача. В този случай уведомлението за готовност за изпращане се приравнява на неизпълнение на задълженията за плащане от страна на купувача.

7 Гаранция

Претенции за дефекти от страна на купувача съществуват само ако купувачът е изпълнил надлежно задълженията си да провери и да уведоми за дефектите.Жалбата трябва да бъде подадена в писмен вид със снимков материал в разумен срок (по възможност в рамките на три дни) след получаването на стоките. Ако регулаторните органи вземат проби, купувачът е длъжен незабавно да ни изпрати официални контрапроби.Доколкото сме отговорни за дефект на стоките, имаме право да се откажем от договора или да намалим покупната цена (намаление), освен ако нямаме право да откажем последващо изпълнение въз основа на законови разпоредби. Купувачът трябва да ни предостави разумен срок за последващо изпълнение. Последващото изпълнение може да бъде извършено, по избор на Купувача, чрез отстраняване на дефекта или чрез доставка на нови стоки. В случай на отстраняване на дефекта ние поемаме необходимите разходи, доколкото те не са увеличени поради това, че предметът на договора се намира на място, различно от мястото на изпълнение. Купувачът може да предяви гаранционни претенции за дефекта само ако последващото изпълнение е било неуспешно. Ние не носим отговорност за обезщетение за преки или косвени вреди, доколкото това е позволено от закона. Гаранционните искове и исковете за обезщетение на купувача за вреди, причинени от дефект, се погасяват по давност една година след доставката на стоките. Това не се прилага в случай, че ние, нашите законни представители или нашите пълномощници са действали умишлено или при груба небрежност. В случай на повреда или загуба на тегло на стоките по време на транспортирането, купувачът трябва да поиска състоянието на стоките да бъде установено от съответната транспортна компания в съответствие със законовите разпоредби и да предяви всички претенции за обезщетение към транспортната компания.

8 Изпълнение и юрисдикция

Мястото на изпълнение и юрисдикцията за доставките и плащанията (включително действия по чекове и сметки), както и за всички спорове, възникнали между нас и Купувача от договорите за покупка, сключени между нас и Купувача, е нашето седалище на адрес 70327 Щутгарт, Langwiesenweg 30. Въпреки това, ние имаме право да предяви иск срещу купувача в жилището му и / или бизнес. Отношенията между страните се уреждат изключително от законите, приложими във Федерална република Германия. Прилагането на Единния закон за международна продажба на стоки е изключено.